Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej

 


 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że :

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 38 w Łodzi;
 2. Z Administratorem można się skontaktować:

a)      Listownie- kierując korespondencję na adres: 93-144 Łódź, ul. Krochmalna 21,

b)      Telefonicznie: 42 663 66 81,

c)      Poprzez pocztę e-mail: kontakt@sp38.elodz.edu.pl;

 1. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych z którym można się̨ skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@secretum.eu;
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji publicznej na podstawie:

a)      art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze,

b)      Ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz.U. z 2017r. poz.933 ;

 1. Pana/Pani mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa;
  1. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
  2. Pana/Pani dane będą przechowywane, a następnie zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  3. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia, Prawo to można zrealizować zwracając się bezpośrednio do Administratora danych zgodnie z pkt 2 niniejszej informacji;
  4. Ma Pan/Pani prawo w razie niezgodnego z prawem przetwarzania swoich danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych, Warszawa, ul. Stawki 2;
  5. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem uzyskania odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej;
  6. Pana/Pani dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
   
   

   

   

  Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o zamówienia publiczne

   

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 38 w Łodzi;
  2. Z Administratorem można się skontaktować:

  a)      Listownie- kierując korespondencję na adres: 93-144 Łódź, ul. Krochmalna 21,

  b)      Telefonicznie: 42 663 66 81,

  c)      Poprzez pocztę e-mail: kontakt@sp38.elodz.edu.pl;

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się̨ skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@secretum.eu lub listownie na adres Szkoły we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szkołę oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
  2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

  -        ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

  -        rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)

  -        ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

  1. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
  2. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
  3. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.)
  4. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 7.
  5. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  -        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  -        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  -        prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

  -        prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

  -        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 2 i 3.

  1. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

   

   

   

  Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 38 z siedzibą w Łodzi, 93-144 Łódź, ul. Krochmalna 21 zwanym dalej Administratorem.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Paweł Wojtuś. Adres e-mail: kontakt@secretum.eu
  3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
   1. dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
   2. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez placówkę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej placówki na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
   3. wykonywania umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, Karty nauczyciela oraz innych ustaw;
   4. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie określonym przepisami prawa obowiązującymi w publicznej placówce oświatowej. Najważniejsze z nich to:
   1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. i wydane na ich podstawie rozporządzenia odpowiednich ministrów;
   2. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami;
   3. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami;
   4. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. z późniejszymi zmianami;
   5. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
   6. Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
  5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Urząd Miasta Łódź, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.
  6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
  7. Przetwarzane przez szkołę dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
  8. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez szkołę ma prawo do:
   1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać naprawa i wolności innych osób.
   2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
   3. Usunięcia danych.

  -        Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.

  -        Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji zadań szkoły może się wiązać z brakiem możliwości dalszego uczęszczania dziecka do szkoły.

  1. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

  -        Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

  -        Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  1. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  -        W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

  1. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
   1. Drogą elektroniczną na adreskontakt@sp38.elodz.edu.pl, lub
   2. Na adres: Szkoła Podstawowa Nr 38, 93-144 Łódź, ul. Krochmalna 21, lub
   3. Osobiście w siedzibie Administratora.
  2. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminiedo miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądańlub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
  3. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości ………zł.
  4. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości ………..zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
  5. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
  6. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

   

   

   

   

  Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

  Łódź, dnia ………………………

  Dane Wnioskodawcy (osoby, której dane dotyczą)

  Imię i nazwisko: ...............................................................................................

  Adres zamieszkania: ........................................................................................

  Numer telefonu: .................................. E-mail: ...............................................

   

   Szkoła Podstawowa nr 38

  93-144 Łódź

   ul. Krochmalna 21 

   

   

   Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

  Zwracam się z prośbą o: (zaznacz właściwe pola)

  • wstrzymanie operacji na moich danych osobowych ze względu na:

  ð  nieprawidłowość danych osobowych (na okres sprawdzenia ich poprawności)

  ð  niezgodność przetwarzania z prawem (możesz domagać się ich usunięcia)

  ð  wniesiony sprzeciw (do czasu jego rozstrzygnięcia)

  • nieusuwanie moich danych osobowych, ponieważ:
   ð  potrzebuję wykorzystać je do ustalenia/dochodzenia/obrony roszczeń (w sytuacji, gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania)

  Oświadczam, że powyżej podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

  Przyjmuję do wiadomości, że wniosek będzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej tożsamości.

   

  ..........................................                                                     ……………………………….

             Miejscowość i data                                                                              podpis

   

  Wypełnia Administrator:

  Tożsamość Wnioskodawcy została zweryfikowana pozytywnie.

   

  ...................................................................................

  Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora

   

   

   

   

  Wniosek o udostępnienie informacji oraz kopii danych

   

  Łódź, dnia ………………………

  Dane Wnioskodawcy:

  Imię..........................................................

  Nazwisko..................................................

  Adres........................................................

  .................................................................

   Szkoła Podstawowa nr 38

  93-144 Łódź

  ul. Krochmalna 21

   

   Wniosek o udostępnienie informacji oraz kopii danych

  Na podstawie art. 15 RODO proszę o udostępnienie informacji związanych z przetwarzaniem przez Państwa moich danych osobowych poprzez odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie dane osobowe mnie dotyczące są przetwarzane?
  2. Jakie są cele przetwarzania?
  3. Jak długo moje dane będą przechowywane?
  4. Jakim odbiorcom moje dane zostały lub zostaną ujawnione?
  5. Z jakich źródeł pochodzą moje dane osobowe?
  6. Czy podejmują Państwo wobec mnie zautomatyzowane decyzje, a jeśli tak, to jakie są zasady ich podejmowania i jakie są przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla mnie?

   

  Proszę także o udostępnienie kopii moich danych osobowych.

  Z poważaniem

   

   

  Wniosek o zmianę danych osobowych

  Dane Wnioskodawcy (osoby, której dane dotyczą)

  Imię i nazwisko: ...............................................................................................

  Adres zamieszkania: ........................................................................................

  Numer telefonu: .................................. E-mail: ...............................................

  Zwracam się z prośbą o zmianę moich następujących danych osobowych, przetwarzanych przez Szkołę Podstawową Nr 38 w Łodzi:

  (zaznacz właściwe pola i podaj obok nowe poprawne dane)

  ð  Imię:...............................................................................................................................

  ð  Nazwisko:......................................................................................................................

  ð  Dokument tożsamości: .................................................................................................

  ð  Adres zameldowania: ...................................................................................................

  ð  Adres zamieszkania: .....................................................................................................

  ð  Adres do korespondencji: .............................................................................................

  ð  Telefon komórkowy: ....................................................................................................

  ð  Adres e-mail: ................................................................................................................

  ð  Inne (prosimy podać jakie): ..........................................................................................

  Oświadczam, że powyżej wskazane dane zgodne są ze stanem faktycznym.

  Przyjmuję do wiadomości, że wniosek będzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej tożsamości.

   

  ..........................................                                                     ……………………………….

              Miejscowość i data                                                                              podpis

   

  Wypełnia Administrator:

  Tożsamość Wnioskodawcy została zweryfikowana pozytywnie.

   

  ...................................................................................

  Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora

   

   

   

   

  Zgoda i klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w CV danych osobowych przez Szkołę Podstawową Nr 38 w Łodzi na potrzeby rekrutacji na stanowisko ……………….

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr  38 z siedzibą w Łodzi, ul. Krochmalna 21.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem kontakt@secretum.eu.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ………………………..
  4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.