Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin monitoringu

REGULAMIN

Funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Szkoły Podstawowej Nr 38 w Łodzi


 

§ 1

Podstawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 38 w Łodzi, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Monitoring wizyjny stanowi własność Szkoły, która jest jednocześnie administratorem danych osobowych (ADO) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana w dalszej części RODO).
 3. Monitoring wizyjny na terenie placówki funkcjonuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

§ 2

Cel

Monitoring wizyjny wykorzystywany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji.

§ 3

Obowiązek informacyjny

Osoby przebywające na terenie placówki są informowane o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego przez umieszczenie przy wejściu do obiektu oraz w widocznych miejscach odpowiedniego oznakowania oraz klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik do polityki ochrony danych obowiązującej w placówce.

§ 4

Zakres monitorowania

 1. Rozmieszczenie kamer:

I obszar: Orlik - boisko do piłki nożnej - 1 kamera;

- boisko do kosza - 1 kamera;

- kontener-szatnie - 1 kamera.

II obszar teren przed szkołą:

- teren przed wejściem do szkoły z przodu - 1 kamera;

- teren z tyłu szkoły - 1 kamera.

III obszar szkoła:

- wejście do szkoły- przedsionek - 1 kamera;

-parter- korytarz - 2 kamery;

- szatnia - 3 kamery

- 1 piętro - korytarz - 3 kamery;

- 2 piętro - korytarz - 2 kamery.

 1. Monitoring funkcjonuje całą dobę.
 2. Rejestracji i zapisywaniu obrazu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz z kamer szkolnego systemu monitoringu.

§ 5

Rejestrowanie i udostępnianie zapisów monitoringu

 1. Urządzenia rejestrujące przechowywane są w pomieszczeniu, do którego ma dostęp jedynie dyrektor i osoby upoważnione przez dyrektora.
 2. Dostęp do odtwarzania nagrań mają tylko osoby posiadające upoważnienie dyrektora.
 3. Zapis z monitoringu wizyjnego przechowuje się na urządzeniu rejestrującym przez okres 14 dni. Po upływie tego okresu dane są automatycznie nadpisywane.
 4. Przenoszenie zarejestrowanego obrazu na nośniki zewnętrzne może nastąpić jedynie za zgodą dyrektora w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. prowadzenie postępowania wyjaśniającego).
 5. Utrwalania danych na nośnikach zewnętrznych dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora.
 6. Osoba dokonująca utrwalania danych z systemu monitoringu na nośnikach zewnętrznych odnotowuje tą czynność w Rejestrze działań w systemie monitoringu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Nośnik zawierający nagranie przechowywany jest do czasu zakończenia czynności wyjaśniających lub toczącego się postępowania.
 8. Zapis monitoringu wizyjnego może być udostępniony Policji, Prokuraturze lub wymiarowi sprawiedliwości jako materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.
 9. Udostępnienie zapisu z monitoringu wizyjnego w/w organom odbywa się na podstawie pisemnego wniosku zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
 10. W innych przypadkach decyzję o umożliwieniu wglądu w zapis monitoringu podejmuje dyrektor szkoły.
 11. W trakcie wglądu do nagrań systemu monitoringu niedozwolone jest wykonywanie zdjęć lub filmowanie odtwarzanego materiału.
 12. Przekazanie nośników zewnętrznych podmiotom uprawnionym odnotowuje się w Rejestrze działań w systemie monitoringu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6

Zabezpieczanie zapisów i niszczenie nośników

 1. Po utrwaleniu obrazu nośnik powinien zostać opisany i zabezpieczony przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Zapisane nośniki przechowane są w sekretariacie szkoły w sejfie.
 3. Trwałe usuwanie nagrania systemu monitoringu z nośników wykonywane jest komisyjnie w obecności min. dwóch osób wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
 4. Usunięcie nagrania potwierdzane jest wpisem w Rejestrze działań w systemie monitoringu.
 5. Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem informacji zapisanych na nośnikach fizycznych pełni dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
 6. Dostęp do urządzenia rejestrującego jest zabezpieczony hasłem.
 7. Prawo do zmiany hasła dostępu ma tylko osoba do tego uprawniona.

§ 7

Bezpieczeństwo urządzeń monitorujących

 1. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w urządzenia rejestrujące.
 2. Każdy pracownik, który stwierdzi uszkodzenie zainstalowanych w placówce kamer lub zauważy próbę ich uszkodzenia zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły
 3. Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu zlecane są wyłącznie osobom posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie.

§ 8

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

 

 

L.p.

Data

Cel i opis wykonanego działania

Data i zakres czasu nagrania

Osoba wnioskująca

Osoby wykonujące

Podpisy osób wykonujących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis wykonanego działania powinien zawierać:

 

1. Wgląd do nagrań – cel i zakres (okres zapisu, numery kamer),

2. Zapis  na  nośnik  –  cel  i zakres  zabezpieczonego  materiału  (okres  zapisu,  numery kamer),dane osoby, której przekazano nośnik.