Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin szkolnego wolontariatu

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU

w Szkole Podstawowej nr 38

im. dr. Henryka Jordana w Łodzi

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)

Postanowienia ogólne.
 1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
 3. Wolontariat Szkolny – inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne opierając się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Szkolny Wolontariat działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak i pozarządowe.
 5. Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, który czuwa nad tym, aby działalność Wolontariatu była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem.
Cele i działania.
 1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym.
Cele Wolontariatu realizowane są poprzez:
 1. spotkania, szkolenia, prelekcje, wystawy, gazetki;
 2. współpracę z organizacjami charytatywnymi i stowarzyszeniami, udział w akcjach organizowanych przez te podmioty za zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem Koordynatora;
 3. włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących;
 4. pomoc w organizacji imprez szkolnych;
 5. współpracę z Samorządem Szkolnym;
Prawa wolontariusza.
 1. Do Szkolnego Wolontariatu mogą należeć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38  w Łodzi.
 2. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 6. Każdy może przystąpić do Wolontariatu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.
 7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.
Obowiązki wolontariusza.
 1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I).
 2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.
Nagradzanie wolontariuszy.
 1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni zgodnie ze szkolnym systemem oceniania z zachowania oraz dodatkowo poprzez:
  1. wyrażenie uznania słownego;
  2. pochwałę na forum szkoły;
  3. przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie.
 1. Przyznawanie punktów odbywa się raz w półroczu , zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 2. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu.
 3. Wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne.
 4. Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.). Ich maksymalna liczba to od +5 do +25 punktów. Za dodatkową pracę w ramach wolontariatu poza szkołą uczniowie otrzymują dodatkowe punkty na podstawie zaświadczenia o swojej działalności. Dokumentację zbiera koordynator Szkolnego Wolontariatu.
 5. Uczniowie otrzymują wpis na Świadectwie Ukończenia Szkoły Podstawowej i Świadectwie Promocyjnym o działalności na rzecz Wolontariatu. Wpis otrzymuje wolontariusz, który przynajmniej przez dwa lata (7 i 8 klasa ) aktywnie pracował na rzecz Szkolnego Wolontariatu i brał czynny udział w akcjach charytatywny.(W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie otrzymują wpis, którzy uzyskali w każdym półroczu maksymalną liczbę punktów za swoją pracę na rzecz wolontariatu.)

 

 

 

Załącznik I – Zobowiązanie wolontariusza.

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

…………………………

(podpis wolontariusza)

………………………

(podpis rodzica/ opiekuna)