Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin szkolnego wolontariatu

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU

w Szkole Podstawowej nr 38

im. dr. Henryka Jordana w Łodzi

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)

Postanowienia ogólne.
 1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
 3. Wolontariat Szkolny – inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne opierając się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Szkolny Wolontariat działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak i pozarządowe.
 5. Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, który czuwa nad tym, aby działalność Wolontariatu była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem.
Cele i działania.
 1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym.
Cele Wolontariatu realizowane są poprzez:
 1. spotkania, szkolenia, prelekcje, wystawy, gazetki;
 2. współpracę z organizacjami charytatywnymi i stowarzyszeniami, udział w akcjach organizowanych przez te podmioty za zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem Koordynatora;
 3. włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących;
 4. pomoc w organizacji imprez szkolnych;
 5. współpracę z Samorządem Szkolnym;
Prawa wolontariusza.
 1. Do Szkolnego Wolontariatu mogą należeć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38  w Łodzi.
 2. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 6. Każdy może przystąpić do Wolontariatu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.
 7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.
Obowiązki wolontariusza.
 1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I).
 2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.
Nagradzanie wolontariuszy.
 1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni zgodnie ze szkolnym systemem oceniania z zachowania oraz dodatkowo poprzez:
  1. wyrażenie uznania słownego;
  2. pochwałę na forum szkoły;
  3. przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie.
 1. Przyznawanie punktów odbywa się raz w półroczu , zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 2. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu.
 3. Wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne.
 4. Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.). Ich maksymalna liczba to od +5 do +25 punktów. Za dodatkową pracę w ramach wolontariatu poza szkołą uczniowie otrzymują dodatkowe punkty na podstawie zaświadczenia o swojej działalności. Dokumentację zbiera koordynator Szkolnego Wolontariatu.
 5. Uczniowie otrzymują wpis na Świadectwie Ukończenia Szkoły Podstawowej i Świadectwie Promocyjnym o działalności na rzecz Wolontariatu. Wpis otrzymuje wolontariusz, który przynajmniej przez dwa lata (7 i 8 klasa ) aktywnie pracował na rzecz Szkolnego Wolontariatu i brał czynny udział w akcjach charytatywny.(W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie otrzymują wpis, którzy uzyskali w każdym półroczu maksymalną liczbę punktów za swoją pracę na rzecz wolontariatu.)

 

 

 

Załącznik I – Zobowiązanie wolontariusza.

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

…………………………

(podpis wolontariusza)

………………………

(podpis rodzica/ opiekuna)