Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja regulamin

Regulamin - plik do pobrania

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 38 w Łodzi w roku szkolnym 2023/2024 (załącznik do Zarządzenia dyrektora nr 9/2023 z dnia 14.04.23r.)

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych wprowadza się do Szkoły Podstawowej Nr 38 w Łodzi na rok szkolny 2023/2024 w poniższym brzmieniu:

I. Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej tworzy się na podstawie przepisów:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 poz. 4),
 • Uchwały nr XLIII/ 1152/17 z dnia 15 marca 2017 Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2017. poz. 1444) w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów,
 • Zarządzenia nr 186/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź,
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2023/2024

Składanie poprzez system zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00(w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00

 

Składanie poprzez system wniosków kandydatów o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00(w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00

 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 06.2023 r. – 05.06.2023 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 07.2023 r. – 18.07.2023 r.

 

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 06.2023 r. do godz. 12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 07.2023 r. do godz. 12.00

 

Składanie poprzez system przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 06.2023 r. – 21.06.2023 r. do godz.15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 07.2023 r. – 21.07.2023 r. do godz. 15.00

III. Zasady rekrutacji

Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

 1. ZGŁOSZENIA - do szkoły, w obwodzie której mieszka. Zgłoszenie należy wypełnić w svstemie elektronicznego naboru. wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan,/ zdjęcie w/w dokumentu do szkoły obwodowej. Kandydat do w/w szkoły przyjmowany jest z urzędu.
 2. WNIOSKU - do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuie wolnymi mieiscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej
  w pierwszej preferencji.

IV. Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:

 1. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą nr XLIII/1152/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017r. ( Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2017 r. 1444).
 2. Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie dane szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych poza obwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.
 4. We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W danej szkole można wybrać dowolną liczbę typów oddziałów, jeżeli szkoła posiada takie w swojej ofercie. Oddziały te należy wybierać zgodnie z preferencjami od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. W sytuacji nieprzyjęcia kandydata zamieszkałego w Łodzi do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z podanym miejscem zamieszkania).

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu oraz przyznane im punkty, zgodnie z Uchwałą nr XI-111/1152/17 z dnia 15 marca 2017r. Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2017. poz. 1444):

 1. Rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej, cc kandydat lub już do niej uczęszcza — 32 punkty;
 2. Kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega — 16 punktów;
 3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych szkół znajdujących się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat — 8 punktów;
 4. Niepełnosprawność kandydata, który ubiega się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego — 4 punkty;
 5. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat — 2 punkty;
 6. Szkoła podstawowa, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, została wybrana w postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej preferencji — 1 punkt.

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:

Ad1. Oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub już do niej nie uczęszcza.

Ad.2 Zaświadczeniem wydanym przez przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszczał on do tego przedszkola w roku poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja.

W sytuacji zamknięcia przeszkoli lub przejścia ich w system pracy zdalnej dopuszcza się możliwość potwierdzenia drugiego kryterium poprzez oświadczenie rodziców*

Ad.3. Zaświadczeniem wydanym przez żłobek, przedszkole lub inną szkołę znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszcza do nich rodzeństwo kandydata.

W sytuacji zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół lub przejścia ich
w system pracy zdalnej dopuszcza się możliwość potwierdzenia spełniania trzeciego kryterium poprzez oświadczenie rodziców.*

Ad.4. Orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2066, 1948 oraz z 2017r. poz. 777, 935, 1428).

Ad.5. Oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego miejsce pracy znajduje. się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Ad.6. Punkt za wybór szkoły podstawowej w piérwszej preferencji przypisywany jest kandydatowi automatycznie przez system elektronicznego naboru i nie wymaga żadnego potwierdzenia.

Uwaga* - Zaznaczone dokumenty należy dostarczyć do szkoty w ciągu 5 dni od dnia rozpoczęcia w niej nauki przez dziecko.

V. Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu podstawowym do żadnej z wybranych szkół, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać w systemie oraz w poszczególnych szkołach.

Wzór ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU będzie można pobrać ze strony lodz.elemento.pl lub w wybranej przez rodziców szkole, która dysponuje wolnymi miejscami. Wypełnione, i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.

W rekrutacji uzupełniającej zarówno ZGŁOSZENIE, jak i WNIOSEK wprowadzane oraz potwierdzane są przez szkolnego administratora lub szkolną komisję rekrutacyjną (rodzic nie ma możliwości logowania się w systemie).

Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (innych niż system elektronicznej rekrutacji) następujących czynności:

 • składanie wydrukowanych z systemu i podpisanych: zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych lub sportowych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • składanie do dyrektorów szkół, w których prowadzone są oddziały integracyjne wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie kandydatów do oddział integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

VI. Tryb odwoławczy

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 • Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.