Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 IM. DR. HENRYKA JORDANA W ŁODZI 

§ 1

Postanowienia ogólne 

 1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zm.).
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według Rocznego planu pracy i miesięcznego  rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o Roczny plan pracy szkoły.
 4. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.
 5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 2

Cele i zadania świetlicy 

 1. Głównym celem świetlicy jest:
  1. zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
  2. tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce;
  3. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
  1. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych;
  2. pomoc w odrabianiu lekcji;
  3. organizowanie gier i zabaw ruchowych;
  4. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
  5. współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy;
  6. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
  7. rozwijanie samodzielności i  społecznej aktywności.

§ 3

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

 1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej od godz. 7.00 do godz. 17.00.
 3. Podczas dni nauki szkolnej, wolnych od zajęć dydaktycznych pełni wyłącznie funkcję opiekuńczą-wychowawczą.
 4. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy szkoły kompletnie wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 5. Niekompletnie wypełnione przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” nie będą przyjmowane.
 6. Zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” informacje stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa.
 7. W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, jednak tylko w godzinach ich trwania.
 8. Do świetlicy uczniowie przychodzą w obuwiu zmiennym i bez kurtek.
 9. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się  z chwilą przyprowadzenia go do świetlicy i zgłoszenia  tego faktu nauczycielowi świetlicy.
 10. Uczniowie klas I przebywający w świetlicy szkolnej, rozpoczynający o określonych godzinach zajęcia, zabierani są na nie przez nauczycieli, z którymi te zajęcia rozpoczynają. Po skończonych zajęciach wracają do świetlicy szkolnej także tylko pod opieką swoich nauczycieli, z którymi mieli ostatnią godzinę zajęć.
 11. Uczniowie klas starszych na swoje zajęcia udają się samodzielnie, a godziny ich wyjść są im przypominane przez nauczycieli, wychowawców świetlicy.
 12. Korzystanie przez uczniów przebywających w świetlicy z telefonów komórkowych jest wykluczone.
 13. Świetlica realizuje swoje zadania według opracowanego „Rocznego planu pracy świetlicy”  układanego przez wychowawców na dany rok szkolny, zaakceptowanego przez dyrektora szkoły.
 14. Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów zgodnie
  z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły.
 15. Oceny zachowania uczniów podczas pobytu w świetlicy szkolnej uwzględniane są przez wychowawcę klasy przy wystawianiu oceny półrocznej/rocznej.
 16. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.
 17. Jeżeli uczeń odbierany jest przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione zaraz po lekcjach, a zapisany jest do świetlicy, osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia wcześniejszego odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
 18. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
  1. samodzielnych wyjść ucznia do domu;
  2. odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun;
  3. oświadczeń o samodzielnym powrocie dziecka do domu.
  4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej
   i punktualnego odbierania uczniów po skończonych zajęciach.
  5. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom policji.
  6. O bieżących zwolnieniach ucznia z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani przez rodziców, prawnych opiekunów, wychowawców klas lub innych nauczycieli naszej szkoły.
  7. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców, prawnych opiekunów piśmie.
  8. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców o zwolnieniu ucznia
   z zajęć świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
  9. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie uczeń posiadający pisemną zgodę rodziców, prawnych opiekunów.
  10. Zgoda rodzica, prawnego opiekuna  na samodzielne powroty ucznia 
   do domu wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela świetlicy.
  11. W nagłych przypadkach rodzice, prawni opiekunowie nie mogący osobiście odebrać ucznia ze świetlicy, zobowiązani są o tym fakcie poinformować telefonicznie wychowawcę świetlicy oraz przekazać mu informację, kto zgłosi się do świetlicy po odbiór ich dziecka.
  12. Rodzice odbierający dziecko zapisane do świetlicy bezpośrednio po lekcjach powinni zawiadamiać o tym nauczyciela w świetlicy.
  13. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).
  14. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy 

 1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
  1. zorganizowanej opieki wychowawczej,
  2. życzliwego traktowania,
  3. poszanowania godności osobistej,
  4. uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców,
  5. zgłaszania własnych propozycji zabaw,
  6. korzystania z wyposażenia świetlicy,
  7. pomocy przy odrabianiu lekcji,
  8. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
 1. Uczeń jest zobowiązany do:
  1. przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy,
  2. przestrzegania regulaminu świetlicy,
  3. przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy,
  4. kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  5. pomagania młodszym kolegom,
  6. dbania o wspólne dobro, ład i porządek,
  7. dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
  8. stosowania się do poleceń wychowawców,
  9. aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  10. odrabiania lekcji w wyznaczonych godzinach,
  11. informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
  12. wyjaśnienia swojej nieobecności.

§ 5

Nagrody, wyróżnienia i kary 

 1. Nagrodę, wyróżnienie udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę, drobny upominek, dyplom, list gratulacyjny.
 2. Karą może być upomnienie, uwaga wpisana do dziennika, rozmowa z rodzicami.

§ 6

Współpraca z rodzicami

 1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli  z rodzicami.
 2. Wspólnym celem działań rodziców i nauczycieli świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad naszymi uczniami.
 3. W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje wymiana informacji na temat postaw i zachowań uczniów.
 4. Podczas codziennych kontaktów wychowawca i rodzic mogą wspólnie wypracować sposoby rozwiązywania zaistniałych problemów.
 5. Rodzice czynnie uczestniczą w organizowaniu imprez świetlicowych.

§ 7

Prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy

 1. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów
  od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym.
 2. Prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 3. Prowadzi dziennik zajęć wychowawczych. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.
 4. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas
  o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje
  te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania.
 5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, niezwłocznie powiadamia się pielęgniarkę. Od decyzji pielęgniarki zależy dalsze postępowanie.
 6. Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.
 7. Wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

§ 8

Dokumentacja pracy świetlicy

 1. Dzienniki zajęć.
 2. Roczny plan pracy świetlicy.
 3. Miesięczne plany pracy świetlicy.
 4. Sprawozdania z działalności świetlicy półroczne i roczne.
 5. Regulamin świetlicy szkolnej.
 6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

§ 9

Postanowienia końcowe 

 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z Regulaminem świetlicy na początku roku szkolnego.
 2. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do przestrzegania po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.      

                                                                                                       DYREKTOR

                                                                                     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38

                                                                                                          w Łodzi

                                                                                                mgr Sylwia Jasińska